بانک کتاب مارکا

انتشارات جویا مجد در نظر دارد که بتواند یک منبع جامع و کامل در درس ریاضی در اختیار هر دبیر، دانش آموز و اولیا قرار دهد تا آنان بتوانند بسیاری از نیاز های علمی آموزشی خود را بر آورده سازند. برای این کارکتاب های ریاضی کامل، نمونه،چهارگزینه،پنج گزینه، مدرسه، راهنما، امتحانی ، کار  ، آزمون ، هماهنگ و نوبت دوم به چاپ رسیده است.

نمایش کالاهای موجود

500 فیگور در مد آقایان جمال هنر

چیدی وین-کار گروه جمال هنر

Adventure 1 دانشگاه علم و فرهنگ

مصطفی میرزایی-زهرا متقی

EQ چیست و چرا مهم تر از IQ است/نسل نواندیش

تریویس برادبری و جین گریوز