بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود

(QFD) در صنعت و خدمات نشر دانشگاه تهران

دکتر حسین صفری ؛ جلیل حسن قاسمی

آبزیان و فرآوری نشر دانشگاه تهران

دکتر سهراب معینی ؛ دکتر ژاله خوشخو ؛ آقای مهداد مهدابی

آبیاری قطره‌ای نشر دانشگاه تهران

ساموئل داسبرگ؛ دنی اور