بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود

53 اصل در تصمیم گیری نشر نص

محمدرضا شعبانعلی

53 اصل مدیریت انسان نشر نص

محمدرضا شعبانعلی

53 اصل مذاکره نشر نص

محمدرضا شعبانعلی

DSP افست پروکیس نشر نص

جان جی پرواکیس

In Design CS3 نشر نص

علی رمضانی

MicroC/OS-۲ کرنل بی درنگ نشر نص

فرزاد شکاری زاده

VHDL بامثال نشر نص

فرزاد شکاری زاده