بانک کتاب مارکا

مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین نشر کتاب مهربان

احمد جعفرنژاد-علی مروتی شریف آبادی-اسدیان اردکانی