بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود

روش تحقیق کسب و کار اسفیدانی مهربان نشر

دونالد آرکوپر-پاملا شیندلر-اسفیدانی و عزتی

مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین نشر کتاب مهربان

احمد جعفرنژاد-علی مروتی شریف آبادی-اسدیان اردکانی