بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف آزمون های ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات (IT) پوران پژوهش
10% تخفیف آزمون های ارشد مهندسی کامپیوتر 1397_1390 پوران پژوهش
10% تخفیف آزمون های جامع دکتری – مهندسی عمران (گرایش زلزله) پوران پژوهش

آزمون های جامع دکتری – مهندسی عمران (گرایش زلزله) پوران پژوهش

جابر ممقانیان - مرتضی آقاجان نشتایی - محسن اسدی زیدآبادی
10% تخفیف آزمون های جامع دکتری – مهندسی عمران (گرایش ژئوتکنیک) پوران پژوهش
10% تخفیف آزمون های جامع دکتری – مهندسی عمران (گرایش سازه) پوران پژوهش

آزمون های جامع دکتری – مهندسی عمران (گرایش سازه) پوران پژوهش

مرتضی آقاجان نشتایی - معین برخوری - محسن اسدی زیدآبادی
10% تخفیف آمار توصیفی و استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی پوران پژوهش
10% تخفیف آمار و احتمال( جلد اول:مبانی احتمال) پوران پژوهش
10% تخفیف ارتعاشات مکانیکی پوران پژوهش
10% تخفیف استاتیک پوران پژوهش

استاتیک پوران پژوهش

محمدحسن نائی
10% تخفیف استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT) پوران پژوهش
10% تخفیف اصول طراحی پایگاه داده ها پوران پژوهش
10% تخفیف اقتصاد مهندسی پوران پژوهش