بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف آسیب‌ شناسی اجتماعی نشر سمت

آسیب‌ شناسی اجتماعی نشر سمت

دكتر رحمت الله صديق سروستاني
10% تخفیف آمار توصیفی برای علوم اجتماعی نشر سمت
10% تخفیف آمارگیری نمونه‌ای نشر سمت

آمارگیری نمونه‌ای نشر سمت

ريچارد دال. شيفر ، ويليام مندن هال ، لايمن وات
10% تخفیف ارتباطات انسانی نشر سمت

ارتباطات انسانی نشر سمت

دکتر مهدی محسنیان راد
10% تخفیف انسان شناسی عمومی نشر سمت

انسان شناسی عمومی نشر سمت

دكتر اصغر عسكري خانقاه ، دكتر محمد شريف كمالي
10% تخفیف انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه‌ شناسی نشر سمت
10% تخفیف انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی نشر سمت
10% تخفیف انگلیسی برای دانشجویان رشته مردم‌ شناسی نشر سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مردم‌ شناسی نشر سمت

فاروق امين مظفري ، عبدالعلي رحيمي
10% تخفیف ایدئولوژی و اتوپیا نشر سمت
10% تخفیف ایده علم اجتماعی و پیوند آن با فلسفه نشر سمت