بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد اول) نشر سمت
10% تخفیف آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد چهارم) نشر سمت
10% تخفیف آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد دوم) نشر سمت
10% تخفیف آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد سوم) نشر سمت
10% تخفیف آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد5) نشر سمت
10% تخفیف آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش نشر سمت
10% تخفیف آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم نشر سمت
10% تخفیف آموزش تفکر انتقادی نشر سمت
10% تخفیف آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان نشر سمت
10% تخفیف آموزش جامع سازمانی نشرسمت

آموزش جامع سازمانی نشرسمت

دكتر زهرا صباغيان ، سهيلا اكبري
10% تخفیف آموزش و پرورش ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و متوسطه نشر سمت