بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف 100 سوال چند جوابی منتخب زبان تخصصی نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 تست تحقیق در عملیات 1و2 جلد سوم نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 سوال بهینه سازی خطی و تحقیق در عملیات پیشرفته یک نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 سوال چهار گزینه ای آمار و احتمالات مهندسی نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 سوال چهار گزینه ای استعداد تحصیلی GMAT نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 سوال چهار گزینه ای تئوری های مدیریت نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 سوال چهار گزینه ای تحقیق در عملیات 1 و 2 جلد اول نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 سوال چهار گزینه ای تحقیق در عملیات 1و2 جلد دوم نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری صنعتی نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و استاندارهای حسابداری نشر نگاه دانش
10% تخفیف 2000 سوال چهار گزینه ای حسابرسی و استاندارد های حسابرسی نشر نگاه دانش