بانک کتاب مارکا | خرید کتاب درسی،کمک درسی،دانشگاهی،زبان،عمومی
نمایش کالاهای موجود

آزمون های جامع دکتری – مهندسی عمران (گرایش زلزله) پوران پژوهش

جابر ممقانیان - مرتضی آقاجان نشتایی - محسن اسدی زیدآبادی

آزمون های جامع دکتری – مهندسی عمران (گرایش سازه) پوران پژوهش

مرتضی آقاجان نشتایی - معین برخوری - محسن اسدی زیدآبادی

استاتیک پوران پژوهش

محمدحسن نائی

الکترونیک 1 پوران پژوهش

احمدعلی اشرفیان