بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود

بازاریابی جهانی نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

عبدالحمید ابراهیمی-هرمز مهرانی

تئوری و طراحی سازمان(جلد اول)دفتر پژوهش های فرهنگی

ریچارد ال.دفت-علی پارساییان و محمد اعرابی

تئوری و طراحی سازمان(جلد دوم)دفتر پژوهش های فرهنگی

ریچارد ال.دفت-علی پارساییان و محمد اعرابی

مبانی تئوری و طراحی سازمان نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

ریچارد ال.دفت-علی پارساییان و محمد اعرابی
15% تخفیف

مبانی مدیریت منابع انسانی دفتر پژوهش های فرهنگی

گری دسلر-علی پارسائیان و محمد اعرابی