بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود

بازاریابی جهانی نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

عبدالحمید ابراهیمی-هرمز مهرانی

مبانی تئوری و طراحی سازمان نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

ریچارد ال.دفت-علی پارساییان و محمد اعرابی