بانک کتاب مارکا

مدیریت مالی نوین جلد دوم نشر سمت

استفان راس-جهانخانی-شوری