بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود

نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه نشر دانشگاه تهران

دکتر محمود گلابچی- دکتر امیر فرجی

معماری ژاپن نشر دانشگاه تهران

دکتر الهام اندرودی

باز آفرینی شهری نشر دانشگاه تهران

پیتررا برتز و هیو سایک

الفبای معماری (جلد دوم) نشر دانشگاه تهران

دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر

الفبای معماری (جلد اول) نشر دانشگاه تهران

دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر